Hướng dẫn sao lưu hệ thống và tự động upload lên Onedrive

by jhteam
0 comment

CyberPanel là một Hosting Panel mã nguồn mở hoàn toàn. Bạn có thể tuỳ biến mọi thứ với panel này. Tuy nhiên sao lưu lại là một vấn đề đáng kể. Không chỉ đối với panel này mà là vấn đề của tất cả panel khác.

JHTeam gửi đến bạn bài hướng dẫn sao lưu và upload các bản sao lưu lên Google Drive, OneDrive hoặc bất cứ gói lưu trữ nào bạn tìm thấy.

Đối với Cyberpanel

Kết nối đến Server bằng ssh. Dùng lệnh vi để tạo tệp tin sao lưu, Mỗi dòng tương ứng với mỗi domain mà bạn muốn sao lưu và lưu tệp tin lại với tên backup.sh.

cyberpanel createBackup --domainName [domain];

Bạn có thể sử dụng chức năng sao lưu của panel để tạo các bản sao lưu cho website của bạn.

Sử dụng lệnh sau để cài đặt rclone:

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Sau khi bạn cài đặt rclone sử dụng rclone config để tiến hành cấu hình lưu trữ cho rclone. Bạn có thể tham khảo cách cấu hình rclone chi tiết tại đây https://rclone.org/docs/.

Upload sao lưu lên Đám mây bằng scripts sau:

SERVER_NAME=JHTEAM-BACKUPS
SECONDS=0
TIMESTAMP=$(date +"%m.%d.%Y_%H-%M-%S");
BACKUP_DIR="/home/backup"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"echo "Start Move Backup Website"
echo ''
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
    if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
        domain=${D##*/} # Domain name
        echo "- "$domain;
        mv /home/$domain/backup/*.gz /home/backup
        rm -rf /home/$domain/backup
    fi
done
echo "Move Backup Done"
echo ''
size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')
echo "Start Upload Backup"
echo ''
rclone move $BACKUP_DIR "[name of rclone drive]:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP"
echo "Upload Done"
echo ''
duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."

Thay đổi name of rclone drive thành tên bạn đặt trong rclone config. Đến đây bạn dùng sh upload.sh để upload các bản sao lưu lên OneDrive hoặc bất cứ lưu trữ đám mây nào bạn có.

You may also like

Leave a Comment